Közzétételi lista

KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. § és 24.§ értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat: 10. számú melléklet Közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat).t).

 1. a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
  b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
  c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
  d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
  e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
  f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

  g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
 2. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
 3. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 4. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
 5. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
 6. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
 7. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
 8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
 9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
 10. Iskolai tanév helyi rendje
 11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma