ECDL

ECDL ismertető

Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.


Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Az ECDL célja

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljesértékű tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.

Kinek és miért jó?

Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot. Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

Az ECDL előnyei – összefoglaló táblázat

Munkavállalóknak Pályakezdőknek/

Munkanélkülieknek

Munkáltatóknak
Megbízható

A PC használatához szükséges valamennyi

ismeretet garantálja

Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges tudást Széles körű tudással felkészít a várható munkaerő-piaci

kihívásokra

Készség-szinten garantálja a munkakör ellátásához szükséges tudás

meglétét

Egyszerű

Konkrét követelmény, moduláris forma

Alkalmas a munka melletti önálló tanulásra is Önálló szakma tanulása mellett könnyen elsajátítható ismeretek A feladatokhoz igazodva folyamatosan bővíthető tudás
Minőség-orientált

Az EU által támogatott rendszer

Növeli a munkaerő- piaci esélyeket Munkaerő-piaci esélyeket teremt Az EU-ban támasztott követelményeknek megfelelő tudás
Független

Szabadon választott hardver és szoftver

A megszerzett tudás konvertálható A megszerzett tudás specializálható A munkavállaló nem igényel külön betanítást

Hogyan szerezzünk ECDL-bizonyítványt?

Magyarországon ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban lehet tenni. A vizsgák megszerzéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. A vizsgákat az első sikeres vizsgától számított (legfeljebb) három éven belül kell teljesíteni. Az egyes vizsgák természetesen Magyarországon kívül is, bármely ECDL-tagország vizsgaközpontjaiban letehetők, ehhez csupán egy érvényes vizsgakártyára van szükség.

A vizsgakártya

A vizsgakártyát a vizsgázónak minden vizsgára magával kell vinnie: sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont a kártyán a modulvizsga teljesítését igazolja. Amikor a vizsgázó valamennyi vizsgáját letette, a vizsgaközpont a kártyáját megküldi az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek alapján kiállítják az ECDL bizonyítványt. Fakultatív modulok (Képszerkesztés, Webkezdő, CAD) esetén vizsgakártya nincsen, sikeres vizsga után a bizonyítványt a vizsgaközpont bocsátja ki.

A vizsgák

Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontnál lehet jelentkezni. Minden vizsga 45 perc. Mivel az ECDL gyártófüggetlen program, a gyakorlati vizsgákat a vizsgaközpontnál rendelkezésre álló akkreditált szoftverek bármelyikén le lehet tenni. Egy napon több vizsga is tehető, azonban sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet.

Vizsgaszabályzat

A hallgató az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A kártya kiállításával egy időben a vizsgázó a vizsgakártyához tartozó, az adminisztrációs rendszerből nyomtatható ECDL regisztrációs adatlapon aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisban szerepeljenek, a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából. A vizsgakártya az első sikeres vizsgától számított három évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.

A regisztráció megtörténte után a hallgató jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni. A vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül. Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell kezdeni, illetve befejezni.

Egy vizsga ideje 45 perc, így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára el kell hozni.

Amikor a hallgató minden kötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény ellenében azt a vizsgázótól átveszi és az átvételtől számított 3 napon belül továbbítja az NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda ennek alapján a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal való összevetés után kiállítja az ECDL bizonyítványt. A bizonyítványt az ECDL Iroda a hallgatónak a vizsgakártya leadásakor megjelölt címére küldi meg.

A vizsga lebonyolítása

Az ECDL vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázónak be kell mutatnia a személyi igazolványt vagy az útlevelet (14 éven aluliak esetében az érvényes diákigazolványt), és az érvényes vizsgakártyát.

Amennyiben a vizsgára 4 főnél többen jelentkeznek, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.

A vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése a jelentkezéskor számukra kiadott regisztrációs lap ill. személyazonossági igazolvány alapján történik. A 14 év alatti, személyi igazolvánnyal nem rendelkező vizsgázók személyi lapjuk vagy érvényes diákigazolványuk bemutatásával igazolhatják magukat.

A vizsgák megkezdése előtt a vizsgabiztos megállapítja a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről, továbbá gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.

Segédeszköz nem használható, a teremben elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.

A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat és lemezeket kell biztosítani. A vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.

A rendelkezésre álló idő modulonként maximum 45 perc. Ebbe az időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.

Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó mágneslemez(eke)t átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki közvetlenül a kidolgozást követően ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével.

Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, a vizsgát meg kell ismételni.

A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.

A teremből a vizsgázó semmilyen, a kérdésekkel és megoldásokkal kapcsolatos anyagot nem vihet ki.

A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

A vizsgabiztos amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság felülvizsgálja, és döntést hoz, amelyről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.

Ha a vizsgázó orvosilag igazolt fogyatékossága miatt a vizsga írásbeli részének (IT Alapismeretek) letételére nem képes, akkor e vizsga követelményeinek szóban tehet eleget.

Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.

Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.

Magyar nyelvű vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkori hivatalos, nyilvános könyvárusi forgalomban is kapható ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján.

Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban nem lévő európai feladatgyűjteményből (MQTB) választják ki.

A vizsgázók teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, oly módon, hogy az erre megjelölt helyre a „MEGFELELT” minősítést írja be. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

Vizsgakártyák

ECDL (7 modulos), ECDL Select

 • alapdíj: 7500 Ft
 • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló-, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 5500 Ft (csak a diákakcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)
 • teljes vizsgamentességet élvezők számára: 10.000 Ft
 • teljes vizsgamentességet élvező diákok számára: 8000 Ft

ECDL START

 • ECDL START alapdíj: 6000 Ft
 • ECDL START nappali tagozatos diákok számára: 4500 Ft (csak a diákakcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)
 • ECDL START utáni „FULL”, regisztrációsdíj-különbözet
  • Alapdíj: 3000 Ft
  • Diákoknak: 2000 Ft

ECDL Képszerkesztés, Webkezdő, CAD

 • ECDL Képszerkesztés: 4000 Ft
 • ECDL Webkezdő: 4000 Ft
 • ECDL CAD alapdíj: 7500 Ft
 • ECDL CAD nappali tagozatos diákok számára: 5500 Ft (csak a diákakcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)

Vizsgára jelentkezés

Vizsgára jelentkezni az ország különböző pontjain mintegy 400 akkreditált vizsgaközpontban lehet, ahol a jelentkező vizsgakártyát és tájékoztatást kap, ennek ára 7500 Ft (+ áfa az áfa-köteles vizsgaközpontoknál), illetve a nappali tagozatos hallgatók számára 5500 Ft (+ áfa az áfa-köteles vizsgaközpontoknál).

Az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez elegendő az előírt vizsgák letétele, amelyért a vizsgaközpontok vizsgadíjat kérnek. Bár a bizonyítvány megszerzéséhez nem kötelező tanfolyamon részt venni, lehetőség van arra is, hogy az érdeklődők a központok által szervezett ECDL kurzusokon sajátítsák el a kívánt ismeretanyagot.

Minden további pontos információ folyamatosan megtalálható az ECDL honlapon, illetve az akkreditált vizsgaközpontokról folyamatosan tájékoztatást adunk az NJSZT Országos ECDL Irodájában (1054 Bp. Báthori u. 16. Tel.: 1/472-2710, e-mail: ecdl@njszt.hu) is.

Vizsgamentesség

ECDL és OKJ

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) között 2007 májusában létrejött megállapodás értelmében az egyes OKJ szakképesítéssel rendelkezők bizonyos ECDL modulok alól mentességet élveznek.

ECDL és érettségi

Az Oktatási Minisztérium és az NJSZT ECDL Irodája közötti megállapodás értelmében a 2004/2005-ös tanévtől kezdve az emelt vagy középszintű informatikai érettségi vizsgát jelesre teljesítők további vizsga nélkül, a mindenkori legkedvezményesebb regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetik az ECDL-bizonyítványt.

Bővebb információ: www.ecdl.hu/index.php?cim=mentesseg.

Az ECDL moduljai és a tematika

A standardnak tekintett modulok a következők:

 • IT alapismeretek
 • Operációs rendszerek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • Információ és kommunikáció

További fakultatív, és emelt szintű (advanced) modulok:

 • Képszerkesztés
 • Webkezdő
 • CAD
 • Advanced Szövegszerkesztés
 • Advanced Táblázatkezelés
 • Advanced Adatbázis-kezelés
 • Advanced Prezentáció

ECDL Select

A magyar kezdeményezésre az ECDL Alapítvánnyal együttműködésben kidolgozott ECDL Select lényege, hogy a csatlakozó vizsgaközpontoknál a hagyományos modulok mellett ugyanazért a regisztrációs díjért a Képszerkesztés és Webkezdő modulokból is lehet vizsgázni, ugyanakkor elhagyhatóvá válik néhány eddig kötelező modul. A vizsgaközpontok csatlakozása a Select rendszerhez folyamatos és nem kötelező, tehát elképzelhető, hogy több központban egyelőre marad a hagyományos hétmodulos rendszer. A Selectet is kínáló vizsgaközpontok mindenkor friss listája megtalálható a www.ecdl.hu címen.

Amit a Selectről tudni kell

ECDL bizonyítvány továbbra is 7 sikeres vizsga teljesítéséért jár. A változás annyi, hogy ezentúl a jelenlegi 7 kötelező modul helyett 4 modul teljesítendő kötelezően:

 • Operációs rendszerek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Információ és kommunikáció

három pedig választható az alábbiak közül:

 • IT alapismeretek
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • Képszerkesztés
 • Webkezdő

Mindez azt jelenti, hogy

 • az eddig külön bizonyítványként megszerezhető Képszerkesztés és Webkezdő modulok bekerültek a „standard” modulok közé, ugyanakkor elhagyható akár kettő is az eddig kötelező modulok közül;
 • a jelenlegi 7 modul mellett kitartókat nem éri hátrány, hiszen a szabadon választható modulok közül „visszaválaszthatók” az eredeti modulok is;
 • a 7 vizsga után fennmaradó két modulból is lehet vizsgázni, ez esetben a sikeres vizsga után az adott modulból önálló bizonyítvány jár, ahogyan az eddig is a Képszerkesztés, a Webkezdő (és a Select verziót nem érintő, tehát továbbra is önálló fakultatív modulként szereplő CAD) esetében működött.
 • Az ECDL Start változatlanul a három kötelező modulból (operációs rendszerek, szövegszerkesztés, ill. információ és kommunikáció) áll, azonban az egy szabadon választható vizsgamodul lehet akár a Képszerkesztés, akár a Webkezdő.
 • Az ECDL Select nem érinti a jelenleg vizsgamentességgel bizonyítványt kapókat, tehát pl. az érettségizők és OKJ-sek az érvényben lévő rendeletek értelmében továbbra is a hagyományos bizonyítványt kapják.
 • Akinek még nincs ECDL-je, de már van Képszerkesztés és/vagy Webkezdő bizonyítványa, annak számára az ECDL Select bizonyítványhoz ezekből a modulokból mentesség adható.

A vizsgapéldák

 • A Képszerkesztő és Webkezdő modulok vizsgapéldáit a nemzetközi előírások szerint titkos feladatbázis tartalmazza. A többi modul esetében természetesen továbbra is marad a megszokott Vizsgapéldatár.

Dokumentumok

 • Kétféle 7 modulos bizonyítvány lesz: a már megszokott, illetve az ECDL Select, amelyben jelölve lesz, hogy az illető mely szabadon választható modulokat teljesítette.
 • Megváltozik a vizsgakártya tartalma: a 4 kötelező vizsga neve nyomtatva jelenik meg rajta, ezen felül három üres sor lesz hozzá a szabadon választható modulokra vonatkozó magyarázattal (ill. a választható modulok listájával). A szabadon választható modulok nevét a vizsgaközpont vezeti fel a kártyára, az adott vizsga teljesítésekor. Aki már rendelkezik „régi” kártyával, de Select bizonyítványt szeretne, annak kártyájára a vizsgaközpont pótlólag felvezeti a hiányzó modul(oka)t.

Regisztrációs díjak

 • Az ECDL Select vizsgakártya ára megegyezik a jelenleg érvényben lévő ECDL-vizsgakártya árával (7500, diákoknak 5500 Ft.)
 • A 7 vizsgán túl fennmaradó modulokból önálló bizonyítvány szerzése 4000 Ft regisztrációs díjért lehetséges.

Gyakori kérdések

Mennyi idő alatt kell letennem a vizsgákat?

 • Az első vizsgától számítva három éven belül. Azoknak a diákoknak, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgára, és az általános és középiskolai évek alatt teljesítik mind a hét vizsgát, lehetőségük van az első vizsgától számított négy évig vizsgázni. Az ECDL Start megszerzésére ebben az esetben is csak három év áll rendelkezésre.

Mi történik, ha letelt a három, illetve négy év, és nem sikerült minden vizsgát letennem?

 • Új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni. A három, illetve négy év az első vizsgánál újra indul. Ha teljes kártya esetén sikerült a 2-es, a 3-as, a 7-es és még egy tetszőleges modulból letenni a vizsgát (de valamelyik modulból nem), kérhetsz ECDL Start bizonyítványt. Így nem vész kárba a befektetett munka és pénz. (1500 Ft-ot veszítesz, ez a Start és a teljes kártya árának különbsége.)

ECDL Start kártyám van, de szeretnék minden modulból vizsgázni. Mit kell tennem?

 • Hologramos matricát kell vásárolnod, amit fel kell ragasztanod a vizsgakártyádra. Ennek ára felnőtteknek 3000 Ft, diákoknak 2000 Ft. A Start kártya és a hologramos matrica együttesen 500 Ft-tal többe kerül, mint ha rögtön teljes kártyát vásároltál volna.

ECDL és érettségi

 • Az érettségi vizsgák kapcsán fel szokott merülni a kérdés, hogy mi a kapcsolat az informatika érettségi és az ECDL bizonyítvány között. Aki (akár közép, akár emelt szinten) jelesre érettségizik informatikából, vizsga nélkül, a regisztrációs díj befizetésével igényelheti az ECDL bizonyítványt. A bizonyítvány igénylésére az érettségi megszerzését követően két éven belül van lehetőség. Az igénylés menete itt olvasható.  Fordítva sajnos nem működik a dolog. Az ECDL vizsgák letétele sajnos nem helyettesíti az érettségi vizsgát, de jó felkészülést jelent rá.

 

Kapcsolat:

Nagy Zoltán (ECDL vizsgáztató)

E-mail: nagy.zoltan2006@freemail.hu

Telefon: 76\431-786

Törteli Anikó (iskolatitkár)

E-mail: constantinum@constantinum.hu

Telefon: 76\431-786