Ideiglenes felvételi lista

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Az alábbi sorokban segítséget kívánunk adni a felvételi jegyzék értelmezéséhez: 

  1. Megjelölt kódok szerinti csoportosítás: Minden jelentkező minden olyan listán szerepel, amelynek kódját  iskolánkban a jelentkezési lapján megjelölte.  
  2. A tanulmányi területek kódjai:  
  1. A jelentkezőket hozott jegyeik alapján rangsoroltuk. A felvételi tájékoztatóban meghirdettük, hogy az  egyes kódoknál a tanulmányi területetekre jellemző tárgyakat fokozottan vesszük figyelembe, ennek  megfelelően nem minden kódnál ugyanazok a jelentkezők egymáshoz viszonyított felvételi eredményei.  Lehetséges pl. hogy X tanuló emelt informatika osztályban megelőzi Y tanulót, de az emelt humán gimnáziumi osztályban Y előzi meg X-et. Ez a tanulók egyes tárgyakból hozott jegyeitől, illetve az azokból szá mított, a tagozatnak megfelelő átlagoktól függ.
  1. Kódszámot kaptak: Iskolánk azoknak a tanulóknak adott sorszámot, akiket az adott kódszámú képzésekre  felvenni szándékozik. 
  2. Nem végleges a rangsor (feljebb kerülhet): Nagy valószínűséggel szerepelnek olyan tanulók is a listá kon, akik első helyen nem a Constantinumba jelentkeztek. Ha őket az általuk előbb megjelölt iskolába föl veszik, akkor az utánuk rangsorolt tanulók jobb pozícióba kerülnek a mostaninál. A jelentkezők közül so kan a mi iskolánkban is több tagozatot jelöltek meg. Őket a szabályoknak megfelelően az egyes rangsor okban elfoglalt helyüktől függetlenül arra a tagozatra vesszük föl, amelyiket nálunk az első helyen jelöltek  meg, és ott beleférnek a létszámkeretbe. A többi tanulmányi területen a helyük föl fog szabadulni. Ezek je lentős előbbre lépési lehetőséget jelenthetnek, akár 25-35 helyet is. Ebből az következik, hogy ha első lá tásra valaki úgy érzi, hogy nem fér be a megadott létszámkeretbe, még nem kell sem aggódni, sem módosí tani. Telefonon szívesen segítünk ennek a dilemmának a megoldásában (L. lentebb). 
  3. Módosítási lehetőség: Aki a felvételi tapasztalatok alapján szeretne iskolánkban továbbtanulni, de nem  minket írt be elsőnek az eredeti tanulói adatlapjára, annak mindenképpen javasoljuk, hogy módosító lapján  minket írjon első helyre, mert a győri Felvételi Központ a tanulókat – ha az igazgatók sorszámmal rangso rolták őket és beférnek a létszámkeretbe – az általuk megjelölt iskolák közül a legkisebb sorszámmal sze replőnek „adják oda”. 

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van  eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A  módosításra minden tanulónak a saját általános iskolájában van lehetősége március 21-22-én. A mó dosító tanulói adatlapot az eredeti tanulói adatlap alapján kell kitölteni. Az eredeti adatlap másolatát az ál talános iskola a kitöltés után megőrzi, és módosítási szándék esetén a jelentkező rendelkezésére bocsátja. A  módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítha tó, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában,  amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon be lül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Kérjük, hogy  ha Intézményünkön belül szeretnének új tagozatot megjelölni, vagy a tagozatok sorrendjén változtatni, elő zetesen egyeztessenek iskolánkkal. A módosító Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói  adatlap érvényét veszti. 

  1. Jelige vagy azonosító szám: Az előírásoknak megfelelően jeligét azoknál alkalmazunk, akik azt jelentke zési lapjukon és/vagy a felvételi eljárás során megadták. Aki nem adott meg jeligét, annak az azonosító  száma szerepel a listán. 
  2. További információ: Amennyiben szeretnének további tájékoztatást kapni vagy tanácsot kérni a felvéte likkel, módosításokkal kapcsolatban, kérjük, hívják az iskola központi számát: 76/431-786, kérjék a veze tők közül: Mindák Józsefet (intézményvezető) vagy Nagy Zoltánt (intézményegység-vezető) – szívesen ál lunk rendelkezésükre. 
  3. Nem vehetők fel – külön listán szerepelnek. 

Április 22-én megkapjuk a Felvételi Központtól az Intézményünkbe felvehető tanulók listáját. Minden hozzánk je lentkező tanulót a Jelentkezési lapján megjelölt értesítési címén április 29-ig írásban értesítünk a felvételi eljárás  eredményéről. 

 Mindák József – intézményvezető